Wednesday, 18 January 2017

Sushi Train Restaurant in Shiki, Saitama


Sushi Train Restaurant
回転寿司

Shiki, Saitama
志木市、埼玉県